DEELNEMINGSVOORWAARDEN GESCHENKBON STAD DILSEN-STOKKEM

De handelaar verklaart zich akkoord met de deelnemingsvoorwaarden van de geschenkbon van de stad Dilsen-Stokkem.

Overeenkomst tot toetreding geschenkbon Stad Dilsen-Stokkem

DEELNEMINGSVOORWAARDEN GESCHENKBON STAD DILSEN-STOKKEM

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED
Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke handelsonderneming gevestigd in Dilsen-Stokkem die toetreedt als deelnemende partij aan de geschenkbon die wordt geëxploiteerd en gecommercialiseerd door de stad Dilsen-Stokkem.

Artikel 2.- ONDERWERP
De geschenkbonnen worden uitgegeven door het stadsbestuur en kunnen aangekocht worden bij de stad Dilsen-Stokkem. De bonnen hebben een waarde van 10, 15, 25 of 50 euro. De bonnen kunnen ingewisseld worden bij de deelnemende handelszaken van Dilsen-Stokkem.

Artikel 3.- HANDELAARS
Iedere handelaar met maatschappelijke zetel op het grondgebied van Dilsen-Stokkem of een onderneming met een zetel op het grondgebied van Dilsen-Stokkem kan deelnemen aan deze doorlopende actie. De geschenkbon kan enkel ingeruild worden bij de deelnemende handelaars. De handelaar die wenst deel te nemen, dient zich digitaal in te schrijven bij het stadsbestuur. Een lijst met deelnemende handelaars is steeds beschikbaar op www.toerisme-dilsen-stokkem.be of www.dilsen-stokkem.be/kooplokaal

Artikel 4.- GELDIGHEID
Een geldige geschenkbon krijgt een uniek nummer en wordt op de dag van de aankoop voorzien van de datum van uitgifte. De geschenkbon is geldig tot 2 jaar na uitgiftedatum. Handelaars mogen geen
geschenkbonnen meer aanvaarden na deze datum.

Artikel 5.- TERUGBETALING
De geschenkbon(nen) moet(en) samen met het terugbetaalformulier ingediend worden bij het stadsbestuur, uiterlijk 12 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de bonnen. Na het verstrijken van deze geldigheidstermijn vervalt het recht op de terugbetaling. Het stadsbestuur stort het bedrag van de ingediende bon(nen) op het opgegeven rekeningnummer. Geschenkbonnen die later ingediend worden zullen niet meer worden terugbetaald door het stadsbestuur. De deelnemende handelaar kan zijn rekeningnummer wijzigingen door een schriftelijk verzoek te richten tot de stad Dilsen-Stokkem, ondertekend door een bevoegd persoon.

ARTIKEL 6 – GESCHENKBON
De geschenkbonnen van de stad Dilsen-Stokkem worden uitsluitend verkocht in de erkende verkooppunten binnen de stadsdiensten van Dilsen-Stokkem of een webshop op de website van www.toerisme-dilsen-stokkem.be . De geschenkbonnen van de stad Dilsen-Stokkem zijn vandaag beschikbaar in bedragen van 10, 15 , 25 en 50 euro. Elke geschenkbon van de stad Dilsen-Stokkem heeft een uniek nummer. Bij aankoop van een geschenkbon van de stad Dilsen-Stokkem is de bon twee jaar geldig na aankoop. De geschenkbon kan besteld worden via de digitale kanalen van de stad Dilsen-Stokkem (www.toerisme-dilsen-stokkem.be) en/of aan een verkooppunt binnen het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem afgehaald worden. De geschenkbon kan bij een digitale bestelling ook per post (met een extra portokost) verstuurd worden hetzij met of zonder geschenkverpakking.

ARTIKEL 7 – AANVAARDING EN TERUGGAVEPLICHT
De deelnemende handelaar verbindt er zich toe om in zijn verkooppunt elke geldige geschenkbon te aanvaarden, en dit gedurende de totaliteit van de openingsdagen en –uren ervan.

ARTIKEL 8 – ONTWAARDING EN CONTROLE GELDIGHEID
De deelnemende handelaar dient de geschenkbonnen onmiddellijk bij ontvangst in zijn zaak te ontwaarden. Een ongeldige geschenkbon van de stad Dilsen-Stokkem geeft geen recht op terugbetaling door de stad Dilsen-Stokkem. De deelnemende handelaar draagt het risico voor aanvaarding van ongeldige geschenkbonnen van de stad Dilsen-Stokkem. De deelnemende handelaar moet zich bij controle van de vervaldatum van de geschenkbon baseren op de uitgiftedatum van aankoop, zichtbaar op elke geschenkbon.

ARTIKEL 9 – ZICHTBAARHEID EN PUBLICITEIT
De deelnemende partij verklaart zich akkoord dat de commerciële gegevens van de handelszaak mogen gebruikt worden via alle kanalen door de stad Dilsen-Stokkem.

ARTIKEL 10- KOSTPRIJS
Toetreding als deelnemende handelaar is gratis.

ARTIKEL 11 – BEHANDELING EN WIJZIGING VAN DE GEGEVENS
De door de deelnemende handelaar verschafte gegevens worden geregistreerd in de databank van de stad Dilsen-Stokkem. De stad Dilsen-Stokkem zal deze gegevens enkel maar gebruiken in het
kader van hun relaties met de deelnemende handelaar, voor statistische doeleinden en in het kader van commerciële acties omtrent de promotie van de stad Dilsen-Stokkem.
De gegevens zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld. De deelnemende handelaar kan, op schriftelijk verzoek, gratis een kopie bekomen van de geregistreerde gegevens die hem aanbelangen. Verkeerde gegevens zullen verbeterd worden op verzoek van de deelnemende handelaar. Wanneer de gegevens van de deelnemende handelaar, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier wijzigingen of wanneer de zaak om welke reden dan ook wordt stopgezet, dient de deelnemende handelaar de stad Dilsen-Stokkem hiervan onmiddellijk te verwittigen.
Wijzigingen van rekeningnummer en commerciële benaming dienen steeds schriftelijk aangevraagd te worden.

ARTIKEL 12 – GEBREKEN
Indien de deelnemende handelaar een defect kan aantonen van de functionering van een geschenkbon van de stad Dilsen-Stokkem bij verwerking van de geschenkbonnen, zal hij dit zo snel mogelijk melden aan de stad Dilsen-Stokkem.

ARTIKEL 13 - FRAUDE
De deelnemende handelaar zal alle voorzorgen nemen om elke fraude met de geschenkbonnen van de stad Dilsen-Stokkem te voorkomen, en zal deze onmiddellijk stoppen zodra ze werd ontdekt. De
deelnemende handelaar verbindt er zich toe onmiddellijk de stad Dilsen-Stokkem te verwittigen zodra een fraude wordt vermoed of ontdekt in verband met de betrokken geschenkbonnen van de
stad Dilsen-Stokkem en volle medewerking te verlenen voor de opheldering ervan.

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID
De stad Dilsen-Stokkem zal niet verantwoordelijk zijn voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade, zoals bv verlies van cliënteel of zakencijfer. De stad Dilsen-Stokkem draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt na beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 15 – UITSCHRIJVEN, UITSLUITING EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTVERLENING
De deelnemende handelaar kan zich op elk ogenblik uitschrijven na een vaste periode van 12 maanden als deelnemende handelaar ter aanvaarding van de geschenkbonnen van de stad Dilsen-Stokkem. Na deze periode van 12 maanden dient de deelnemende partij een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen. De deelnemende partij richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de stad
Dilsen-Stokkem. De deelnemende handelaar staat zelf in voor de opzeg van eventuele contracten die hij met derden gesloten heeft. De stad Dilsen-Stokkem kan de deelnemende handelaar zonder opzeg
en zonder schadevergoeding uitsluiten of schorsen als deelnemende partij ter aanvaarding van de geschenkbonnen van de stad Dilsen-Stokkem in volgende gevallen: - bij grove overtredingen van de
deelnemingsvoorwaarden, bedrog of fraude - bij herhaaldelijke nalatigheden of overtredingen van de overeenkomst na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand; - als de geschenkbonnen niet binnen de
afgesproken termijn schriftelijk verstuurd worden vanuit de deelnemende handelaar naar de stad Dilsen-Stokkem- als de handelsvestiging om welke reden dan ook gesloten wordt; - als de
deelnemende handelaar failliet werd verklaard, bij overlijden of onder toezicht staat ingevolge bescherming tegen schuldeisers. De stad Dilsen-Stokkem kan te allen tijde beslissen om geen
geschenkbonen meer uit te geven. De geschenkbonnen van de stad Dilsen-Stokkem in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende afspraken.

ARTIKEL 16 – DIVERSE BEPALINGEN
Indien een bepaling nietig zou worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van deze deelnemingsvoorwaarden en zullen partijen een nieuwe geldige bepaling onderhandelen met een zo
veel mogelijk gelijkaardig economisch effect.